Staff

Dr. Prakash K. Paudel
Dr. Prakash K. Paudel
Executive Director | Senior Scientist
Dr. Susma Giri
Dr. Susma Giri
Scientist

Jhalak Paudel
Jhalak Paudel
Research Intern
Shyam Sharma
Shyam Sharma
Research Intern
Simrik Singh
Simrik Singh
Research Intern
Manoj Pokharel
Manoj Pokharel
Research Intern

Former Employees